Корпоративни решения

Потребителска електроника

Findy - лого бяло

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА

„ФАЙНДИ“ ООД

Добре дошли в онлайн платформата/уебсайта на „ФАЙНДИ“ ООД.

Моля, прочетете изброените по-долу условия за използване на услугите на „ФАЙНДИ“ ООД.

Достъпът до използване на тaзи онлайн платформа и всички други предлагани продукти и услуги, наричани колективно тук „Услуги“, са предмет на следните условия, срокове и забележки, регламентирани от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА „ФАЙНДИ“ ООД.

Настоящите Общи условия регламентират взаимоотношенията между „ФАЙНДИ” ООД, администратор и оператор на онлайн платформата/уебсайта, наричан по-долу „ФАЙНДИ“, „ТЪРГОВЕЦЪТ“ или „НИЕ“, от една страна, и лицата, ползващи услуги, предоставяни на онлайн платформата, наричани по-долу „ПОТРЕБИТЕЛИ“ или „ВИЕ“ или „КЛИЕНТ“, от друга страна.

Използването на Услугите, предлагани от „ФАЙНДИ“ ООД, означава, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите им.

І. ОБЩИ ДЕФИНИЦИИ И РАЗПОРЕДБИ

1.1. Дефинициите, използвани в настоящите Общи условия, имат следния смисъл:

 • „ФАЙНДИ” ООД е оператор и администратор на онлайн платформата/уебсайта: findy.eu, и представлява търговско дружество, регистрирано в Търговски регистър при Агенция по вписванията под ЕИК: 203643929, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, р-н Красно село, бул. „Гоце Делчев“ № 50, ап. 15, e-mail: sales@findy.eu ;
 • „Платформа“ – мобилно приложение findy за iOS и Android, Web базирано приложение за управление на устройствата и приложен сървър и API /приложен програмен интерфейс, който позволява на трети лица да използват услугите, предоставени от облачния сървър за наблюдение и следене на Устройството.
 • „Устройство“ – GPS/GPRS устройство с допълнителни сензори, предлагани в онлайн платформата/уебсайта.
 • „Дистанционен достъп“ – достъп в реално време при наличие на интернет свързаност до събраната от „ФАЙНДИ“ информация относно моментната по или предходна точна или приблизителна позиция на устройство.
 • „Заявка“ – онлайн действие, с което Потребителят поръчва определен брой и вид Устройства, които би искал да закупи от „ФАЙНДИ“, което искане следва да бъде потвърдено от „ФАЙНДИ“ в писмена форма (като за писмена форма следва да се счита и потвърждение, предоставено по имейл), за да обвързва последния.
 • „Закупено Устройство“ – Устройство, собствеността на което е прехвърлено на Потребителя въз основа на Договор за покупко-продажба от разстояние;
 • „Конфиденциална информация” – всякакви търговски, финансови или други данни или всякаква друга компилация от каквато и да било информация по отношение на технологията на „ФАЙНДИ“ или бизнеса на „ФАЙНДИ“ или на други технологии или бизнес, изпратени или по друг начин разкрити от страна на „ФАЙНДИ“ пред Потребителя. Терминът „Конфиденциална информация” включва всякакво писмено обобщение на предишни устни или визуални разкрития от страна на „ФАЙНДИ“ пред Потребителя, изпратено на Потребителя.

1.2. „ФАЙНДИ“ ООД си запазва правото да управлява, регулира, контролира и промени, както намери за добре и по свое усмотрение, в общ или конкретен случай, съдържанието на онлайн платформата/уебстайта, както и настоящите Общи условия за използване на услугите на „ФАЙНДИ“ ООД, без предварително известие.

ІІ. ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ПРИЕМАНЕ

2.1.Вие приемате настоящите Общи условия за неопределен период от време, от момента в който се регистрирате и/или използвате каквато и да е услуга предоставяна от „ФАЙНДИ“ ООД и/или се намирате в преддоговорни отношения посредством осъществяване на комукация между страните.

2.2. Използването на онлайн платформата и/или услугите на „ФАЙНДИ“ ООД означава, че Вие сте се запознали и съгласили с всяко последващо изменение на настоящите Общи условия.

2.3. Онлайн платформата следва да бъде използвана единствено от Потребителя. В случай, че Потребителя предостави достъп до платформата на свой клиент, то той ще носи цялата отговорност към него, произтичаща от използването на услугата.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 3.1. Потребителят се задължава:

 1. да приеме Устройствата – обект на конкретна Заявка;
 2. използва и спазва подробните инструкции, които са му предоставени на платформата/уебсайта, относно използването на Устройствата и че се е запознал с дадените му инструкции;
 3. да спазва всички инструкции, упътвания, правила за сигурност, гаранционни маркировки и други съпътстващи Устройствата и/или предвидени от закона или съответния компетентен орган. Инструкциите за правилно и безопасно използване на Устройството се предоставят на Потребителя на хартия, при получаване на Устройството;
 4. с цел извършване на контрол относно спазването на Общите гаранционни условия от страна на Потребителя, да следи и извършва необходимия контрол за правилното използване  на Устройството съобразно предназначението му и за поддържането му в отлично състояние с цел правилното му функциониране, като при възникнало съмнение за неправилната му употреба незабавно да уведоми „ФАЙНДИ“, като му предостави пълна информация относно употребата на Устройството;
 5. при възникване на дефект или грешка в Платформата, водеща до невъзможност на Потребителя да получи необходимата му информация относно дадено Устройство, да уведоми незабавно „ФАЙНДИ“ и да му съдейства с цел своевременното ѝ отстраняване;
 6. да заплати надлежно и своевременно в сроковете цената на закупените Устройства;
 7. Потребителят се задължава да уведоми незабавно „ФАЙНДИ“, в случай, че заложи, отчужди или по друг начин се разпореди или предостави за ползване Устройствата, както и в случай, че върху последното бъде наложен запор;
 8. Потребителят няма право да възлага, предоставя или прехвърля всички или част от своите права без предварителното писмено съгласие на „ФАЙНДИ“, като за такова прехвърляне не следва да се счита доброволното прехвърляне на Устройството и използването на услугите, която възможност се предоставя на платформата на „ФАЙНДИ“. В този случай, Потребителят се задължава да извести 3-тото лице за правата и задълженията на същия по настоящите общи условия;
 9. Потребителят няма право да разкрива пред трети лица функционалности, технология или други обстоятелства, свързани с предоставяните услуги от „ФАЙНДИ“, доколкото същите представляват търговска тайна и полезен модел по смисъла на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели на Република България.
 10. Потребителят декларира и се съгласява, че предоставяните от ФАЙНДИ услуги, следва да се възприемат само и единствено като възможност за проследяване на Устройтвото. Във всички случаи, ФАЙНДИ не носи отговорност за каквито и да е претенции и нарушаване на права, които могат да възникнат от използването на услугите от Потребителя.

Чл. 3.2. Потребителят има право:

 1. да получи владението върху закупените от него Устройства и правото на собственост върху тях;
 2. да получи Дистанционен достъп до Платформата при наличие на интернет свързаност, чрез който Потребителят ще може да получи информация относно местонахождението на Устройството. Достъпът следва да бъде предоставен след регистрирането на Потребителя с потребителско име (email адрес) и парола и след въвеждане на уникалният активационен код, изписан на опаковката на съответното Устройство;
 3. да получава отчетената от Устройствата информация при наличието на интернет свързаност чрез регистрирането на Потребителя с потребителско име (email адрес) и парола, влизането в Платформата и въвеждането на идентификационните данни на съответното Устройство;

IV. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 4.1. Процедурата по регистрация в онлайн платформата е доброволна и следва да бъде използвана от Потребителя. Регистрацията е необходима при осъществяване на услугата чрез електронната онлайн платформа на „ФАЙНДИ“ ООД. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния  формуляр, който се намира на Платформата.

Чл. 4.2. След завършване на регистрационната процедура Вие създавате профилДостъпът до Вашия профил се осъществява чрез потребителско име (email адрес) и парола, избрани от Вас при попълването на регистрационния формуляр. Регистрираните потребители имат възможност да управляват устройствата, които са привързани към техния профил или са споделени с тях. Под управление се разбира търсене, промяна в името, иконата и описанието на устройството, заявяване на проследяване в реално време, споделяне/спиране на споделяне с друг потребител, прехвърляне на устройството към друг потребител, изтриване на устройството, смяна на настройките за известията и изключване на устройството. Необходимите данни за регистрация са име, фамилия, електронна поща и парола.

Чл. 4.3. С успешно приключване на регистрацията Вие потвърждавате, че личната информация, която се предоставя от Вас при процедурата по регистрация, е вярна, точна и актуална във всички отношения. „ФАЙНДИ“ ООД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, както и при печатни грешки.

Чл. 4.4. С успешно приключване на регистрацията, вие потвърждавате че:

 • сте възрастен, над 18-годишна възраст или по-голям;
 • че сте прочели и приемате настоящите Общи условия;

Чл. 4.5. Моля, имайте предвид, че Вие сте напълно отговорен за всички дейности, извършвани чрез профила Ви или под името на профила. Разкриването на Вашата парола за достъп на друго лице, е изцяло на Ваш собствен риск.

Чл. 4.6. (1) Със закупуване на Findy Устройство и след успешната му регистрация в Платформата, е необходимо да закупите Абонамент, за да използвате Услугата, тъй като в цената му няма включен такъв. Видовете абонаменти и техните цени са подробно описани на findy.eu.

(2) След изтичане на Абонамента, услугата за проследяване на устройството чрез използване на платформата бива ограничена, до закупуването на нов абонамент, При изтичане на 12 (дванадесет) месеца, в които за Устройството не е закупен нов Абонамент, т.е. е било неактивно, СИМ картата на същото се терминира.

(3) Настоящата разпоредба (чл. 4.6) не се прилага за продукта Findy Lite, който е подробно описан в чл. 1.1 от настоящите Общи условия.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

Чл. 5 Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице

 • За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
 • Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
 • За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
 • Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с бележка (товарителница) издадена му от куриерската служба при получаването и заплащането на продуктите, която удостоверява сумата и датата на заплатените от него стоки и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от него лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
 • При връщане, стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
 • Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 • В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 • Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 • Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: стоки с индивидуални надписи или снимки – персонализирани продукти от всякакъв тип по предварителна заявка на клиента
 • Потребителят отговаря за намалената стойност на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Устройството трябва да бъде върнато в оригинална опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка с придружаващата я документация и аксесоари, без увреждания, без да са отстранени фабрично поставените фолио и стикери от корпуса на устройството, с непроменена софтуерна конфигурация.
 • Налага се обезценяване на продукти с липсващи или повредени окомплектации като прилежащи продукти, калъфчета, кабели и други аксесоари, кашони, предпазно фолио, книжки, дискове, пликове, брошури, рекламни материали или видими следи от употреба.

VI. ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 6.1. „ФАЙНДИ“ се задължава да поддържа и обслужва закупените Устройства по време на гаранционния период 24 /двадесет и четири/ месеца.

Чл. 6.2. В случай, че Устройство даде дефект или грешка, които се обхващат от дадената от „ФАЙНДИ“  гаранция, Потребителят се задължава да уведоми незабавно „ФАЙНДИ“  и следва да получи инструкции от последния с цел ремонтирането му. При необходимост и след получени инструкции в тази насока, Потребителят следва да го предостави на „ФАЙНДИ“ в срок от 24 /двадесет и четири/ часа от получаването на инструкциите.

Чл. 6.3. При констатиран от „ФАЙНДИ“ дефект или грешка на Устройството, последният се задължава в срок от 1 /един/ месец от предоставяне на дефектиралото Устройство:

 1. да ремонтира Устройството за негова сметка, или
 2. да замени Устройството с друго.

Чл. 6.4. След изтичане на гаранционния период за поддръжката и обслужване на Устройствата „ФАЙНДИ“ може да осигури извънгаранционен сервиз при условия, определени в допълнително споразумение, сключено между Страните в писмена форма, като Потребителят ще дължи за това допълнително възнаграждение на „ФАЙНДИ“, определено между Страните в допълнителното споразумение.

VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 7.1. Потребителят е длъжен да не разгласява Конфиденциална информация, представляваща производствена или търговска тайна на „ФАЙНДИ“, станала му достъпна и известна във връзка с изпълнението на настоящия Договор.

Чл. 7.2. Потребителят няма право, без законово основание или без писменото съгласие на „ФАЙНДИ“, да предоставя или разпространява на трети страни каквато и да е Конфиденциална информация, под каквато и да е форма и на какъвто и да е носител, във връзка с изпълнение на настоящите Общи условия.

Чл. 7.3. Потребителят е длъжен да пази доброто име и търговския престиж на „ФАЙНДИ“, както и да се въздържа от всякакви действия, които биха ги засегнали.

Чл. 7.4. Потребителят няма право да показва, възпроизвежда, използва, съхранява или копира, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на ФАЙНДИ, скици, чертежи, планове, спецификации, програмно осигуряване или друга техническа документация, които са му предоставени от ФАЙНДИ по повод изпълнение на настоящите Общи условия. Такива документи и техните копия са собственост на ФАЙНДИ.

Чл. 7.5. Цялата Конфиденциална информация ще се държи в строга поверителност от страна на Потребителя и няма да бъде разкривана пред никакви лица независимо за какви цели без изричното, предварително, писмено съгласие от страна на ФАЙНДИ.

Чл. 7.6. Потребителят се задължава, без изричното предварително писмено съгласие на ФАЙНДИ, да не използва или разкрива каквато и да е Конфиденциална информация независимо за какви цели ще се използва. Конфиденциалната информация при никакви обстоятелства няма да бъде използвана от страна на Потребителя за търговски цели.

Чл. 7.7. При прекратяване на взаимоотношенията между страните и след изпълнение на всички задължения, веднага при поискване на ФАЙНДИ по всяко време, Потребителят ще върне на ФАЙНДИ всички скици, чертежи, планове, спецификации, програмно осигуряване или друга техническа документация, които са му предоставени от ФАЙНДИ и ще потвърди в писмена форма, че е спазил това изискване.

Чл. 7.8. В случай, че Потребителят разкрие Конфиденциална информация на което и да е трето лице в нарушение на задълженията си по настоящия член или наруши която и да е от разпоредбите, предвидени в този член, последният дължи на ФАЙНДИ неустойка в размер на  10 000  /десет хиляди/ лева, за всяко отделно нарушение, като ФАЙНДИ  има право да претендира всички вреди, които превишават размера на горната неустойка, по общия ред. Потребителят декларира, че горепосочената неустойка не е прекомерна и не противоречи на добрите нрави.

VIII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ИЛИ ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 8.1. ФАЙНДИ притежава всички права съгласно българското и международните законодателства върху Платформата и Устройствата, в това число и технологиите за тяхното произвеждане, като ФАЙНДИ не прехвърля на Потребителя нито едно от притежаваните от него права на интелектуална или индустриална собственост върху горепосочените обекти.

Чл. 8.2. Потребителят няма право от свое или чуждо име да показва, рекламира, възпроизвежда, използва, съхранява или копира, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на ФАЙНДИ, Платформата и Устройствата, в това число и технологиите за тяхното произвеждане, освен ако горепосочените действия са с цел изпълнение на договори с Клиента с обект – Устройство, закупено от ФАЙНДИ.

Чл. 8.3. Проекти, схеми, изчисления, работен метод или модел, сървърно /мобилно/ клиентско програмно осигуряване и други, които могат да бъдат обект на право на интелектуална или индустриална собственост, или могат да се сравняват с такива, както и свързаните права на интелектуална или индустриална собственост, възникват и принадлежат изключително за ФАЙНДИ.

Чл. 8.4. Потребителят е длъжен да направи всичко необходимо или полезно, за да осигури на ФАЙНДИ изключителните права върху Платформата и Устройствата, в това число и технологиите за тяхното произвеждане по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 8.5. Правото на заявяване на регистрация в съответните регистри, водени от Патентното ведомство, върху Платформата и Устройствата, в това число и технологиите за тяхното произвеждане, принадлежи само и единствено на ФАЙНДИ.

Чл. 8.6. В случай, че Потребителят наруши която и да е от разпоредбите, предвидени в този член, последният дължи на ФАЙНДИ неустойка в размер на  10 000  /десет хиляди/ лева, за всяко отделно нарушение, като ФАЙНДИ  има право да претендира всички вреди, които превишават размера на горната неустойка, по общия ред. Потребителят декларира, че горепосочената неустойка не е прекомерна и не противоречи на добрите нрави.

IX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, КОМПЕТЕНТНОСТ И ЕЗИК

Чл. 9.1. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси ще се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Чл. 9.2. Страните ще се стремят да решават по доброволен начин посредством преговори всички възникнали между тях спорове, произтичащи от Общите условия. Всякакви спорове по Общите условия, произтичащи от или засягащи неговото тълкуване, действителност, неизпълнение или прекратяване, ще се уреждат от съответния компетентен български съд.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време, по усмотрение на „ФАЙНДИ“, като промените и/или допълненията влизат в сила от момента на публикуването им на сайта и онлайн платформата на „ФАЙНДИ“.

Чл. 10.2. В случай, че потребителят не е съгласен с някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия, той/тя има право да отправи възражение към „ФАЙНДИ“ в едноседмичен срок от закупуване на устройството, за което същите условия се прилагат. Горепосоченото възражение следва да бъде отправено до следния имейл адрес, а именно: dbosovski@findy.eu; В случай, че в горепосочения срок от закупуване или след приемането на настоящите Общи условия при регистрация в платформата на „ФАЙНДИ“, същите важат за срок до 1 година след дерегистрация на съответния потребител.

Чл. 10.3. Ако някои от разпоредбите на тези Общи условия бъдат определени като недействителни, незаконни, невалидни или по друг начин неприложими, съгласно българското законодателство, те се заличават, а останалите разпоредби продължават да действат и да бъдат изпълними и остават в пълна сила и действие.

Чл. 10.4. Настоящите Общи условия са изготвени на български и на английски език. В случай на несъответствие между двата текста, българският вариант ще бъде приложим, който може да намерен тук:  findy.eu.